نام كاربري (کد ملی) :  لطفا انگلیسی وارد کنید
كلمه عبور :
 

در صورتی که از دانشجوی های فعلی می باشید نام کاربری کد ملی شماست و کلمه عبور پیش فرض عدد 1 می باشد که می توانید هر زمان نسبت به تغییر آن اقدام نمائید.


در صورتی که نام کاربری ندارید لازم است از اینجا ثبت نام کنید.